top of page


占地16萬平方米 建築面積60萬平方米;共35棟 4054戶 分四期開發 35棟統一管理 人車分流;車位:3950個  每一棟直達地下車庫

逸骏半岛简介(10+19栋)_page-0028.jpg
逸骏半岛简介(10+19栋)_page-0029.jpg
逸骏半岛简介(10+19栋)_page-0030.jpg
逸骏半岛简介(10+19栋)_page-0031.jpg
逸骏半岛简介(10+19栋)_page-0032.jpg
逸骏半岛简介(10+19栋)_page-0033.jpg
逸骏半岛简介(10+19栋)_page-0035.jpg
逸骏半岛简介(10+19栋)_page-0033.jpg
逸骏半岛简介(10+19栋)_page-0034.jpg
逸骏半岛简介(10+19栋)_page-0036.jpg
逸骏半岛简介(10+19栋)_page-0037.jpg
逸骏半岛简介(10+19栋)_page-0038.jpg
逸骏半岛简介(10+19栋)_page-0039.jpg
bottom of page